РІШЕННЯ

2018 року № ___ сесія 8 скликання

с. Бабчинці

Про утворення відділу освіти, культури, молоді,

спорту та туризму Бабчинецької сільської ради

Заслухавши інформацію сільського голови Зварич Ніни Павлівни про утворення відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Бабчинецької сільської ради, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій Бабчинецької сільської ради від «»»»»»» року, керуючись ст. 25,26,59 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами та доповненнями), сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Утворити відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Бабчинецької сільської ради.

2. Затвердити положення про відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Бабчинецької сільської ради (додається).

3. Доручити керівнику провести державну реєстрацію відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Бабчинецької сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально –економічнго розвитку.

Сільський голова Н.П.Зварич

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Бабчинецької

сільської ради 8 скликання

від «»»»» року №___

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму

Бабчинецької сільської ради

1.Загальні положення

1.1. Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Бабчинецької сільської ради (надалі – Відділ) є виконавчим органом Бабчинецької сільської ради, створюється Бабчинецькою сільською радою, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, заступнику сільського голови з гуманітарних питань, відповідно до розподілу обов’язків, а також підконтрольний та підпорядкований Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, управлінню культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації, управлінню у справах молоді і спорту Вінницької обласної державної адміністрації, Міністерству освіти і науки України ( далі – МОН України), Міністерству культури України, Міністерству молоді і спорту України а також іншим центральним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, профільних міністерств, рішеннями сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.3. Відділ є органом управління освітою та культурою Бабчинецької об’єднаної територіальної громади. Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Чисельність Відділу затверджується сільської радою.

1.4. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, відкриті рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.5. Обслуговування Відділу здійснюється в органах Державної казначейської служби України.

1.6. Юридична адреса Відділу: 24132, Вінницька область, Чернівецький район, село Бабчинці, вул. Незалежності,13.

1.7. Повна назва: Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Бабчинецької сільської ради. Скорочена назва: Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму.

2. Мета Відділу

2.1. Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Бабчинецької сільської об’єднаної територіальної громади, сприяння розвитку туризму на території громади, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів Бабчинецької об’єднаної територіальної громади в сфері культури шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного простору Бабчинецької об’єднаної територіальної громади та надання якісних послуг через мережу закладів та комунальних підприємств різних форм власності.

3. Основні завдання, функції та права

3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. Здійснює реалізацію державної політики та політики Бабчинецької сільської об’єднаної територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури, культури , молоді, спорту та туризму.

3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, надає населенню якісні послуги в сфері фізичної культури, спорту, сприяє розвитку туризму.

3.1.3. Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

3.1.4. Здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація.

3.1.5. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.

3.1.6. Забезпечує популяризацію розвитку туризму, фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацює з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців громади.

3.1.7. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців громади.

3.1.8. Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

3.1.9. Готує проекти актів сільської ради, її виконавчих органів і сільського голови, в т.ч. нормативного характеру.

3.1.10. Визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів та закладів культури.

3.1.11. Забезпечує розвиток освітнього (інтелектуального), творчого

( мистецького) наукового та науково – технічного потенціалу з урахуванням національно – культурних, соціально – економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону.

3.1.12. Здійснює управління навчальними закладами та закладами культури, що є комунальною власністю сільської ради і перебувають у безпосередньому управлінні.

3.1.13. Забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, розроблення програм розвитку позашкільної освіти, спрямовані на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей , талановитої молоді, здійснення навчально – методичного керівництва із зазначених питань.

3.1.14. Організовує оздоровлення, відпочинок і дозвілля дітей та молоді.

3.1.15. Формує конкурентно-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, розробляє туристичні маршрути, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями.

3.1.16. Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел.

3.1.17. Реалізує делеговані повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.

3.1.18. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком.

3.1.19. Забезпечує доступність всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного мешканця об’єднаної територіальної громади.

3.1.20. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.1.21. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Бабчинецької сільської об’єднаної територіальної громади.

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України .

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

3.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

3.3.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури, молоді, спорту та туризму шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ, навчальних закладів та закладів культури.

3.3.2. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.3.3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти та залучення дітей до дошкільної освіти.

3.3.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови, як державної в навчальних закладах і установах освіти.

3.3.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

3.3.6. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту дошкільної та загальної середньої освіти.

3.3.7. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.

3.3.8. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, розробляє туристичні матршрути, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

3.3.9. Розробляє i подає на розгляд сільської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, фізичної культури і спорту, розвитку туризму.

3.3.10. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту в громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.3.11. Забезпечує виконання рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

3.3.12. Аналізує стан освіти, фізичної культури та спорту в селах громади, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, сприяє оптимізації мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання програми розвитку освіти громади.

3.3.13. Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

3.3.14. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

3.3.15. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.3.16. Вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.3.17. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.3.18. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

3.3.19. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету громади та залучених коштів.

3.3.20. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

3.3.21. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю.

3.3.22. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

3.3.23. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.3.24. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

3.3.25. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

3.3.26. Забезпечує науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

3.3.27. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи дошкільних та позашкільних навчальних закладів, закладів культури; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.3.28. Здійснює в межах своєї компетенції інспектування навчальних закладів та закладів культури незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.

3.3.29. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

3.3.30. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

3.3.31. Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

3.3.32. Аналізує стан та тенденції культурного розвитку у межах території Бабчинецької сільської об’єднаної територіальної громади та вживає заходів до усунення недоліків.

3.3.33. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм культурного розвитку Бабчинецької сільської об’єднаної територіальної громади та з питань охорони культурної спадщини.

3.3.32. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

3.3.33. Сприяє формуванню репертуару мистецьких колективів закладів культури Бабчинецької об’єднаної територіальної громади, комплектуванню та оновленню фондів музейних закладів, бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини.

3.3.34. Контролює роботу по здійсненню атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів культури незалежно від форм власності та підпорядкування на території Бабчинецької сільської об’єднаної територіальної громади.

3.3.35. Здійснює загальне керівництво централізованою бухгалтерією та іншими структурними підрозділами Відділу.

3.3.36. Сприяє наданню педагогічним працівникам, працівникам культури державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.3.35. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.3.36. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти та культури.

3.3.37. Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти та спорту, закладів культури, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.

3.3.38. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів, закладів культури; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

3.3.39. Організує підготовку навчальних закладів та закладів культури, зокрема, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.3.40. Забезпечує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та закладах культури, надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

3.3.41. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів, закладів культури та закладів спортивного спрямування.

3.3.42. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів культури, закладів спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

3.3.43. Координує формування та використання закладами та установами культури, освіти та спорту видатків загального та спеціального фондів сільського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

3.3.44. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

3.3.45. Проводить атестації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

3.4. Відділ має право:

3.4.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, фізичної культури, спорту та туризму , програми розвитку культури та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, працівників культури, спортсменів і спеціалістів.

3.4.2. Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти, закладів та установ культури всіх форм власності.

3.4.3. Скликати сільські конференції педагогічних працівників та працівників культури, проводити семінари, наради керівників закладів культури, навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

3.4.4. Виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва і туризму.

3.4.5. Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, положення підприємств та закладів культури , підпорядкованих відділу.

3.4.6. Вносити пропозиції щодо фінансування закладів культури , брати безпосередню участь у формуванні бюджету культурної галузі громади.

3.4.7. Вносити пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету громади.

3.4.8. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, закладів культури якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

3.4.9. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами та закладами культури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами за рішенням ради.

3.5. Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Бабчинецької сільської ради під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами сільської ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

4. Структура Відділу

4.1. Штатний розпис Відділу затверджується у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сільської ради.

4.2. Працівники Відділу – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови громади.

4.3. Працівники Відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються та звільняються наказом начальника відділу.

4.4. При відділі може створюватися ради керівників навчальних закладів та закладів культури, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально - виховного процесу, представників громадськості.

4.5. При відділі освіти може створюватися колегія. Склад колегії затверджується сільським головою за поданням начальника відділу.

4.6.Для ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності відділу освіти, установ та закладів які знаходяться у підпорядкуванні Відділу освіти та складання звітності створюється централізована бухгалтерія відділу освіти, культури , молоді, спорту та туризму Бабчинецької сільської ради.

4.7. Для здійснення централізованого господарського обслуговування структурних підрозділів, підпорядкованих відділу, дошкільних та позашкільних навчальних закладів може утворюватися група централізованого господарського обслуговування як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього.

4.8.Для забезпечення виконання своїх функцій при відділі освіти можуть створюватися інші структурні підрозділи відповідно до діючого законодавства.

5. Керівництво Відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою одноосібно.

5.2. Начальник Відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

5.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.3. Діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах, установах та організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами.

5.2.4. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

5.2.5. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.

5.2.6. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузей освіти та культури.

5.2.7. Надає пропозиції сільському голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади посадових осіб Відділу.

5.2.8. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування. Вносить подання щодо кандидатур керівників установ та закладів, що належать до сфери Відділу сільському голові.

5.2.9. Звітує про роботу Відділу перед Бабчинецькою сільською радою, виконавчим комітетом та профільною постійною комісією ради не менше одного разу на рік, а на вимогу комісії чи половини складу депутатів у будь-який час.

5.2.10. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, що належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень виконавчого комітету та сільської ради.

5.2.11. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів освіти та культури.

5.2.12. Подає на затвердження сільського голови проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

5.2.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого сільським головою кошторису.

5.2.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

5.2.15.Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.16. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.

5.2.17. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

5.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Відділу.

6. Фінансування діяльності Відділу

6.1 Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Бабчинецької сільської об’єднаної територіальної громади, які виділені на його утримання.

6.2 Джерелами фінансування Відділу є: кошти бюджету громади, інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

6.3 Майно, яке знаходиться на балансі Відділу освіти, молоді, спорту та туризму є комунальною власністю Бабчинецької об’єднаної територіальної громади та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

6.4.Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

7. Заключні положення

7.1 Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Бабчинецької сільської ради у встановленому законом порядку.

7.2 Зміни і доповнення до цього положення вносяться рішенням Бабчинецької сільської ради.

Секретар сільської ради В.В.Чорнопищук

Поділитися: